011 447 5154011 447 5077066 470 4619 
345 Jan Smuts Ave, Craighall Park, Randburg, 2196
shirleyadlam1soma@gmail.com